Aquesta web està programada per visualitzar-se en resolucions de 1024x768 píxels i Internet Explorer 5.0 (o superior). No s'ha comprobat el seu funcionament en navegadors Netscape Comunicator.