En definitiva


Una associació laica

Sense estar lligada a cap ideologia religiosa ni política; Escoltes Catalans educa en i per la llibertat, entenent la laïcitat com una actitud encaminada a respectar la diversitat de creences i pensaments, i a triar lliurement els propis.

Unes idees en acció

La laïcitat,
vivint les nostres diferències i els nostres pensaments com a font d'enriquiment per a cadascú.
La coeducació,
aprenent conjuntament noies i nois, educant des de i per a la igualtat
La catalanitat,
descobrint la nostra identitat com a pas previ per conèixer i respectar la pluralitat d'identitats i cultures que enriqueixen el planeta.
La participació social,
implicant-nos en tot allò que ens afecta des d'un moviment atent i obert a les realitats i als problemes del món.
La solidaritat,
treballant de manera activa i conscient en pro d'una societat més justa i més lliure.
La democràcia,
participant en els òrgans de debat i decisió, tot respectant majories i minories.
La sostenibilitat,
responsabilitzant-nos de preservar el medi natural, del qual ens sentim part.