On som

Els 42 agrupaments escoltes que integren Escoltes Catalans s’agrupen territorialment en cinc vegueries: Baix Llobregat-Vallès, Barcelonès, Camp de Tarragona-Penedès, Lleida i Maresme.

Veure llistat d'agrupaments