On som

Els 43 agrupaments escoltes que integren Escoltes Catalans s’agrupen territorialment en sis vegueries: Baix Llobregat-Anoia, Barcelonès, Camp de Tarragona-Penedès, Lleida, Maresme i Vallès.

Veure llistat d'agrupaments