Avís legal

Titularitat del Lloc Web.

www.escoltes.org és un lloc web, el nom de domini es troba registrat i és propietat d’ESCOLTES CATALANS amb domicili a C/de la Mare de Déu del Pilar, 16 (08003) Barcelona i NIF G08983199. Entitat inscrita al Registre d’Associacions de la Direcció de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 69.

La finalitat de la pàgina web és la d’informar sobre la activitat de ESCOLTES CATALANS.

L’accès a www.escoltes.org es gratuït. L’ús del lloc web suposa l’acceptació del que conté el present Avís Legal.

Obligacions de l’usuari.

En accedir al lloc web , la persona usuària es compromet a utilitzar la informació i continguts del mateix de conformitat amb el present Avís legal, amb la legislació vigent i amb les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic, i en particular a:

  1. Actuar lleialment i de bona fe en totes les seves relacions amb ESCOLTES CATALANS.
  2. Proporcionar dades verdaderes i exactes durant la seva relació amb ESCOLTES CATALANS.
  3. Utilitzar de forma correcta i de conformitat amb la legislació vigent, la moral o l’ordre públic, respectant el present Avís Legal i altres polítiques establertes, així com a no permetre l’ús per tercers no autoritzats de les eines i serveis prestats.
  4. Col·laborar i posar en coneixement de ESCOLTES CATALANS aquelles informacions, en especial de tipus tècnic, a les que tingui accés en l’exercici de les seves operacions i que puguin afectar o perjudicar de forma alguna a la integritat del lloc web, els serveis o activitats d’ESCOLTES CATALANS, els seus socis, col·laboradors, proveïdors, altres usuaris o altres tercers, així com a les estipulacions de l’Avís Legal, Política de Privacitat o Política de Galetes.

Responsabilitat.

ESCOLTES CATALANS, no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l’accés a www.escoltes.org, així com tampoc de les possibles interrupcions d’accés, virus, connexions i sistemes operatius d’accés a la xarxa d’Internet. Així mateix, ESCOLTES CATALANS, tampoc podrà ser considerada responsable dels possibles danys derivats d’actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a ESCOLTES CATALANS, en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.

Continguts lloc web i enllaços a tercers.

La informació continguda en l’espai web pot no estar actualitzada en tot moment, en aquest cas ESCOLTES CATALANS, no serà responsable dels possibles perjudicis derivats d’un ús extern i/o per tercers de la informació facilitada.

ESCOLTES CATALANS, es reserva el dret a poder suspendre temporalment l’accessibilitat al lloc web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís i així poder realitzar les actuacions de manteniment i actualització necessàries.

www.escoltes.org, pot contenir enllaços i/o vincles (links) a llocs web externs de tercers el on el contingut no és atribuïble ni exigible a ESCOLTES CATALANS, sent responsable el titular de cada un dels espais web accedits.

L’establiment de qualsevol hiperenllaç des de un lloc web al de www.escoltes.org, haurà de realitzar-se sempre a la pàgina principal, estant prohibida la reproducció total i/o parcial dels serveis continguts en ESCOLTES CATALANS, sense prèvia autorització.

Propietat industrial i intel·lectual.

Els continguts (incloent, però no de forma exclusiva, textos, logos, imatges, dibuixos, disseny web, marques, codi font i software) del lloc web es troben protegits per la legislació de propietat industrial i intel·lectual vigent i qualsevol altre normativa aplicable. L’explotació legítima dels mateixos correspon exclusivament a ESCOLTES CATALANS o al seus llicenciadors, quedant totalment prohibida la reproducció i/o distribució total o parcial de qualsevol tipus de contingut per part de la persona usuària i/o tercers de no existir autorització expressa per part de ESCOLTES CATALANS facultant o permetent la difusió dels mateixos.

En cap cas l’accés al lloc web  implica permís, renúncia, transmissió, llicencia o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars ni cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, llevat que ESCOLTES CATALANS autoritzi de forma expressa el contrari.

Sense perjudici de tot l’anterior, si la persona usuària o un tercer estima que algun contingut del lloc web  pugui vulnerar drets de tercers, preguem així ho posin en el nostre coneixement a la major brevetat possible.

Comentaris i suggeriments.

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Els preguem que ens enviïn els seus comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

Modificació de  l’Avís Legal.

El contingut en el present Avís Legal té una durada indefinida, i podrà ser modificat en qualsevol moment en atenció a la normativa vigent en cada moment i als canvis que puguin sorgir de la activitat de ESCOLTES CATALANS.

Legislació i jurisdicció aplicables.

El contingut en el present Avís Legal i qualsevol de les polítiques de privacitat, galetes o normes sectorials d’aplicació es regeixen per les Lleis espanyoles vigents en cada moment. En cas de disputa o controvèrsia les parts es sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents. En cas que les parts considerin necessari recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l’arbitratge o la mediació, hauran de proposar-lo i acceptar-lo expressament i per escrit en el moment en què sorgeixi la controvèrsia, i sempre en base a lo previst per la normativa d’aplicació.