Mètode pedagògic

El mètode escolta defineix, juntament amb els nostres principis i valors, el nostre moviment: l’escoltisme. És un camí a seguir per arribar als nostres objectius, un marc pedagògic compartit amb la resta del moviment escolta mundial que s’adapta al context: als objectius, les característiques d’infants i joves o l’entorn social. 

Està constituït per una sèrie d’elements relacionats entre si, formant un sistema que té en compte totes les dimensions (intel·lectual, emocional, social, física i espiritual) i on la persona esdevé protagonista del seu procés d’aprenentatge. Un procés que fa acompanyada d’un grup d’iguals i de l’equip de caps, en contacte continu amb el seu entorn, país i implicant-se en el grup, l’agrupament, la comunitat local i global.

Per a tal fi, el mètode escolta es proveeix dels següents elements pedagògics:

L’aprendre fent

Infants i joves aprenen per mitjà de l’acció. A través de projectes liderats per elles mateixes, equivocant-se, encertant-la, valorant les fases i aplicant tot allò après d’anteriors projectes.

Amb l’aprendre fent s’adquireixen coneixements, actituds i valors, es desenvolupa la implicació en la vida col·lectiva i la realitat social, l’aprenentatge de l’autogestió. En definitiva, aprenen que és possible dur a terme els interessos individuals o col·lectius.

Caps com
acompanyants

Les “caps”, paraula que utilitzem a l’escoltisme per anomenar les educadores, perceben infants i joves com a subjectes actius del seu desenvolupament individual i col·lectiu. Per això no transmeten sinó que faciliten espais per descobrir i aprendre. 

Les caps són joves que observen el grup, plantegen objectius i planifiquen un programa per assolir-los. Acompanyen infants i joves perquè participin a partir dels seus interessos, recolzant les seves iniciatives, guiant i buscant aquell camí més complet.

 

Pertinença a
petits grups

L’agrupament es divideix per etapes educatives que anomenem branques. Els petits grups permeten potenciar l’aprenentatge entre iguals, el creixement personal i posar en pràctica els nostres valors: la participació activa, la tolerància, la solidaritat, el treball en equip etc. A més, obliga a delegar tasques creant espais de participació i organització dins la pròpia unitat que ajuden a entendre la dimensió de la vida col·lectiva. Aquests espais de participació es reprodueixen en el global de l’associació, unitat, agrupament, assemblea i equips.

 

Progrés personal

L’acció educativa s’adapta al ritme de desenvolupament del grup, respectant el procés evolutiu dels infants i joves que l’integren i la seva realitat, sense establir uns programes tancats i únics. Aquest desenvolupament té en compte totes les dimensions de la persona (intel·lectual, emocional, socials, física i espiritual). També es treballa perquè infants i joves prenguin consciència del seu procés d’aprenentatge i progrés personal.

 

 

Marcs socials
i naturals

El lloc on es desenvolupa l’acció educativa, l’entorn social i natural, obre una porta d’oportunitats personals i col·lectives que s’exprimeixen al màxim. La seva descoberta i implicació es fa a partir de temes propers a infants i joves. Es defensen tots els drets socials i naturals, tant a nivell local com a nivell global, per millorar el planeta alhora que desenvolupen aprenentatges educatius valuosos.

Marc simbòlic

Ambientacions, tradicions i fulard.

En les activitats, sortides i campaments s’utilitzen  històries, personatges, símbols, colors i cançons que ajuden a fer una immersió en la vivència i d’aquesta manera s’aconsegueixen aprenentatges més significatius per als infants i joves.
L’element compartit és el fulard, que permet l’identificació amb el grup, l’agrupament i el moviment escolta i guia, a més de reforçar el lligam emocional i de refugi d’infants i joves.

El Compromís

És l’element pedagògic explícit del treball personal que realitzen infants i joves. És un motor estimulador de millora, esforç i superació amb un mateix, el grup i la societat. El compromís com a objectiu educatiu es treballa en cada etapa, adaptat a les característiques de cada edat, integrant de manera transversal els elements del mètode escolta.