#NOTÍCIES

FAQS: Com afecten les noves mesures a l’activitat del cau?El que trobareu tot seguit és un recull de  dubtes i preguntes que us poden sorgir de les diferents situacions que es desprenen de la gestió de la COVID-19 en les entitats de lleure. Si teniu més qüestions, feu-nos-les arribar a [email protected] o bé a través dels vostres equips de vegueria.


Quines són les normatives vigents?

Resolució SLT/436/2021 (19/02)

Pla sectorial del PROCICAT en el lleure educatiu

Protocols, guies i models, per consultar en cas de sortida i campaments

Web Gencat COVID 19

Quines activitats podem realitzar?

Es poden dur a terme activitats de lleure educatiu per infants d’educació infantil i d’educació primària (Follets i Llops). Cal seguir les següents condicions:

  • Tant a espais interiors com a l’aire lliure
  • Grups màxims de sis persones
  • Per la resta de mesures, cal complir el Pla sectorial del PROCICAT 

La resta d’activitats en el lleure de caire presencial (Raiers, Pioners i Clan) de moment resten suspeses.

Quina mobilitat està permesa?

Es permet la mobilitat entre comarques si és per realitzar o participar d’una activitat d’educació en el lleure: això inclou tant desplaçament d’infants com de caps. A l’apartat de certificats es detalla què cal portar. Tant infants com caps hauran de tenir el certificat autoresponsable indicant: Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament acreditada.

Si l’infant o cap pertany a la mateixa comarca on es desenvolupa l’activitat, no és necessari cap certificat.

Podem fer sortides amb les unitats?

Podem realitzar sortides fora de la comarca, sempre que no inclogui la pernoctació. Tant infants com caps hauran de tenir el certificat autoresponsable indicant: Activitats docents o socioeducatives fora del centre sense pernoctació.

Per el transport, menjar, activitats i resta de logística de la sortida cal complir el PROTOCOL ESPECÍFIC PER A ACAMPADES I RUTES vigent des de l’estiu 2020.

I reunions i assemblees entre caps?

A les reunions i assemblees, que pel seu contingut es poden equiparar a reunions professionals (consells, reunions d’equip d’unitats, reunions de càrrecs…) hi poden participar el nombre de persones que s’escaigui, prioritzant sempre espais oberts, ventilats, i mantenint distàncies de seguretat i d’autoprotecció.

Cal prioritzar, però, les reunions i assemblees telemàtiques i només realitzar-les presencialment si no hi ha alternativa possible. Compteu amb 4 usuaris de Zoom que podeu utilitzar per fer les videotrucades. Heu d’escriure a [email protected] els dimecres abans de les 13:00h indicant: nom, cognoms i telèfon de la persona responsable, e-mail, dia i hora previst. Si ja no queden comptes de Zoom disponibles, podeu fer servir el compte de Google Meet vinculat al vostre correu associatiu. Aquest compte té les mateixes prestacions que el Zoom d’EC.

També us facilitem aquest recull d’eines virtuals que poden facilitar l’execució de les reunions.

Si la reunió implica desplaçament entre comarques d’algun/a cap, cal tenir el certificat autoresponsable indicant: Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.

Quins certificats necessitem?

En aquelles activitats on sigui necessari un certificat de mobilitat entre comarques (sortides, activitat regular i reunions/assemblees entre caps), és imprescindible que tant infant com cap portin la següent documentació (en un dispositiu digital o físicament):

  • Certificat autoresponsable. Indicar Certificat d’entrada i sortida de la comarca i emplenar el document amb el motiu corresponent a l’activitat
  • Documentació que acredita formar part d’Escoltes Catalans:
    Infant: Fitxa d’inscripció / Cens 
    Cap: Cens / Certificat de cap (demanar a [email protected])

Quines mesures cal que seguim pel que fa als espais quan fem activitats presencials?

Les activitats de l’àmbit del lleure educatiu es poden seguir realitzant tant en espais interiors com a l’aire lliure. Ara però, cal que els grups siguin d’un màxim de sis persones.  Trobareu més informació en el pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT. Us en deixem uns punts destacats tot seguit:


· L’espai on es dugui a terme l’activitat ha d’adoptar les mesures de neteja i desinfecció adequades i garantir-ne la ventilació durant 10 minuts 3 vegades al dia, com a mínim. Cada espai ha de comptar amb el seu pla de neteja i desinfecció.


· En cas que un espai s’utilitzi per més d’un grup, cal garantir una neteja i desinfecció adequades entre grup i grup i una ventilació d’almenys 5 minuts entre grups.


· La superfície d’espai disponible ha de permetre la distància mínima d’1,5 metres entre cada infant.


· Cal prioritzar les activitats a l’aire lliure.


· Cal evitar la trobada entre diferents grups estables, i si no es pot garantir, cal que hi hagi mínim una distància de 2 metres entre els diferents grups.


· La incorporació de persones fora del grup estable es limitarà a necessitats pròpies del desenvolupament de les activitats (formadors o similars). No es realitzaran activitats d’exhibició a les famílies o similars.

Si quedessin anul·lades les activitats de lleure, es seguirien donant les beques Q4?

Sí, segueix en marxa el mateix funcionament en la sol·licitud de les beques. Per això us animem a seguir aportant factures per tal de poder justificar les despeses de les diferents subvencions que rebeu.

És imprescindible que per totes les compres que feu demaneu factura amb les dades correctes i guardeu el comprovant de pagament.

I amb tota aquesta incertesa, cal que reduïm despesa?

Tot això dependrà de la vostra capacitat justificativa. Recordeu que cal que aporteu factures per tal de poder seguir justificant l’import que rebeu de les subvencions. Per tenir-ho més apamat, poseu-vos en contacte amb el vostre seguiment econòmic.

Recomaneu que comencem a pensar en les activitats de primavera i estiu?

Us animem a començar a pensar-hi, sense comprometre-hi diners. Feu una ullada als terrenys que puguin respondre a les mesures que s’exigien durant l’estiu, de la mateixa manera, penseu activitats i jocs que es puguin adaptar a les mesures que es van entomar aleshores. 

En cas que hi hagi algun cas de COVID-19 o cometem algun error a l’hora d’aplicar les mesures, quines conseqüències legals podem tenir?

No hi ha més risc del que normalment prenem, ja que les famílies assumeixen l’altra part signant aquest document conforme coneixen els perills de contagi i tot i així hi participen. Tot i així, és important haver parlat amb les famílies abans de fer l’activitat i tenir-hi complicitat.

A banda d’això, el que no hi ha és una exempció de responsabilitat cap als caps. Cal respondre sempre en cas de ser negligents en la nostra tasca. El que volem dir és que no hi ha un perill afegit, ja que s’ha intentat repartir aquesta responsabilitat amb el full de declaració de responsable. No obstant això, cal complir al màxim la normativa establerta de protecció.

Altres qüestions

Per a d’altres qüestions, podeu consultar la normativa vigent establerta més actualitzada, el protocol sectorial o preguntar a [email protected]


24/02/2021