#NOTÍCIES

FAQS: Com afecten les noves mesures a l’activitat del cau?El que trobareu tot seguit és un recull de  dubtes i preguntes que us poden sorgir de les diferents situacions que es desprenen de la gestió de la COVID-19 en les entitats de lleure. Si teniu més qüestions, feu-nos-les arribar a [email protected] o bé a través dels vostres equips de vegueria.


Quines són les normatives vigents?

Resolució SLT/1178/2021 (26/04)

Protocol del PROCICAT en el lleure educatiu

Document resum del Protocol en el lleure educatiu

Protocols i guies per sortides i campaments 

Web Gencat COVID 19

Quines activitats podem realitzar?

Es poden dur a terme activitats de lleure educatiu per infants i joves de totes les edats. Cal seguir les següents condicions:

 • Tant a espais interiors com a l’aire lliure
 • Grups màxims de sis persones + 1 persona dirigent
 • Per la resta de mesures, cal complir el Pla sectorial del PROCICAT

Quina mobilitat està permesa?

La mobilitat està permesa per tot el territori de Catalunya.

Podem fer sortides amb les unitats?

Podem realitzar sortides per tot el territori de Catalunya. Les sortides poden incloure la pernoctació, respectant la prohibició de mobilitat nocturna entre les 22 h i 6 h, i la resta de restriccions vigents.

Per el transport, menjar, activitats i resta de logística de la sortida cal complir el Protocol del PROCICAT en el lleure educatiu

I reunions i assemblees entre caps?

A les reunions i assemblees, que pel seu contingut es poden equiparar a reunions professionals (consells, reunions d’equip d’unitats, reunions de càrrecs…) hi poden participar el nombre de persones que s’escaigui, prioritzant sempre espais oberts, ventilats, i mantenint distàncies de seguretat i d’autoprotecció.

Cal prioritzar, però, les reunions i assemblees telemàtiques i només realitzar-les presencialment si no hi ha alternativa possible. Compteu amb 4 usuaris de Zoom que podeu utilitzar per fer les videotrucades. Heu d’escriure a [email protected] els dimecres abans de les 13:00h indicant: nom, cognoms i telèfon de la persona responsable, e-mail, dia i hora previst. Si ja no queden comptes de Zoom disponibles, podeu fer servir el compte de Google Meet vinculat al vostre correu associatiu. Aquest compte té les mateixes prestacions que el Zoom d’EC.

També us facilitem aquest recull d’eines virtuals que poden facilitar l’execució de les reunions.

Quines mesures cal que seguim pel que fa a les activitats presencials?  

Podem realitzar activitats tant en espais interiors com a l’aire lliure, prioritzant l’aire lliure. Actualment, cal que els grups siguin d’un màxim de 6 participants + 1 dirigent. Trobareu més informació en el Protocol del PROCICAT en el lleure educatiu i les mesures generals en matèria de prevenció del Departament de Salut. Us detallem alguns dels aspectes més destacats:

 • Ús de mascareta obligatori a partir de 6 anys de tothom, independentment de la distància física. Quan la naturalesa de l’activitat ho demani, es pot fer sense mascareta, si aquesta és incompatible.
 • Sempre que es pugui, dissenyar activitats que permetin distància física.
 • Prioritzar activitats a l’aire lliure. Ventilar interiors.
 • Complir l’aforament en funció de la normativa del moment i dels m2 designats per persona.
 • Les entrades i les sortides es faran de manera esglaonada i evitant les aglomeracions, prioritzant espais oberts.
 • Tenir espais interiors ventilats tot el dia o de manera recurrent, sobretot si hi ha canvis de grup
 • Planificar la neteja i desinfecció de l’espai. Podeu seguir aquesta guia
 • Rentat de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans i després d’activitats i de fer servir material compartit
 • Evitar ús de material compartit

I amb tota aquesta incertesa, cal que reduïm despesa?

Tot això dependrà de la vostra capacitat justificativa. Recordeu que cal que aporteu factures per tal de poder seguir justificant l’import que rebeu de les subvencions. Per tenir-ho més apamat, poseu-vos en contacte amb el vostre seguiment econòmic.

En cas que hi hagi algun cas de COVID-19 o cometem algun error a l’hora d’aplicar les mesures, quines conseqüències legals podem tenir?

No hi ha més risc del que normalment prenem, ja que les famílies assumeixen l’altra part signant aquest document conforme coneixen els perills de contagi i tot i així hi participen. Tot i així, és important haver parlat amb les famílies abans de fer l’activitat i tenir-hi complicitat.

A banda d’això, el que no hi ha és una exempció de responsabilitat cap als caps. Cal respondre sempre en cas de ser negligents en la nostra tasca. El que volem dir és que no hi ha un perill afegit, ja que s’ha intentat repartir aquesta responsabilitat amb el full de declaració de responsable. No obstant això, cal complir al màxim la normativa establerta de protecció.

Altres qüestions

Per a d’altres qüestions, podeu consultar la normativa vigent establerta més actualitzada, el protocol sectorial o preguntar a [email protected]


05/05/2021
,