#NOTÍCIES

FAQS: Com afecten les noves mesures de gestió de la Covid a l’activitat del cau?El que trobareu tot seguit és un recull de  dubtes i preguntes que us poden sorgir de les diferents situacions que es desprenen de la gestió de la COVID-19 en les entitats de lleure. Si teniu més qüestions, feu-nos-les arribar a [email protected] o bé a través dels vostres equips de vegueria.


Quines són les normatives vigents?

Resolució SLT/3150/2021 (21/10/2021)

Pla d’actuació per a les activitats extraescolars i de lleure (20/10/2021)

Protocol del PROCICAT en el lleure educatiu (3/5/2021)

Document resum del Protocol en el lleure educatiu

Portal prevenció i seguretat COVID-19 en el lleure 

Portal lleure Gencat COVID 19

Web Gencat COVID 19

Com fem el cau setmanal i activitats?

  • Accés: No tenir simptomatologia compatible amb la COVID-19, no ser cas positiu o no tenir indicació de fer quarantena. Les persones participants han de tenir la Declaració responsable  signada.
  • Espais: Prioritzant sempre les exteriors i ventilant els interiors. Cal evitar aglomeracions en les entrades i sortides. En espais interiors s’ha de garantir una distància de seguretat entre participants de 1m (limitar aforament si s’escau).
  • Grups: Organitzar-se amb grups constants de 20-30 persones màxim (exemple: unitats). Limitar la interacció entre diferents grups constants. 
  • Mascareta: Obligatòria en interiors. Obligatòria en exteriors si no es pot assegurar la distància de seguretat entre participants. En activitats físiques exteriors es pot treure.
  • Higiene: Planificar la neteja i desinfecció de l’espai, en especial superfícies d’ús comú. Rentat de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans i després d’activitats i de fer servir material compartit.
  • Seguir la resta de mesures de seguretat i protecció indicades a les Resolucions, Pla d’actuació i el Protocol de lleure.

Com fem excursions i sortides amb o sense pernoctació?

  • Grups: Limitar la interacció entre diferents grups constants.
  • Pernoctació: en casa de colònies o equipaments semblants seguir els protocols establerts i aquestes recomanacions. En tendes els caps de les persones han d’estar separades 1,5m, poden dormir de manera capiculada (3 persones en tenda estàndard).
  • Àpats: grups de cuina formats per persones d’un mateix grup constant. Cada grup de cuina tindrà els seus utensilis. No es pot compartir plats, gots i coberts.

Per a més detalls, consultar el Pla d’actuació per a les activitats extraescolars i de lleure i el protocol del PROCICAT en el lleure educatiu

Com fem reunions i assemblees??

Per les reunions i assemblees entre caps cal seguir les mateixes indicacions que les activitats de lleure (espais, grups, mascareta, higiene…).

Les reunions amb famílies estan permeses, seguint les mateixes restriccions, tot i que s’han de fer preferentment a l’exterior.

Les famílies poden assistir a activitats de l’agrupament (passos d’unitat o branca, sortides, activitats…) seguint les mateixes restriccions i evitant el contacte amb els grups constants. Les activitats han de ser preferentment a l’exterior. Es permet pernoctar seguint la mateixa normativa i consideracions.

Què hem de fer si tenim la sospita d’un cas de COVID-19?

Si hi ha un cas sospitós de COVID cal avisar la família perquè el reculli. L’infant o jove ha d’anar al CAP o trucar al 061. Cal tenir en tot moment un control de les dades del grup constant amb qui es desenvolupa l’activat (nom, cognoms, data de naixement i CIP).

El procediment a seguir amb la resta del grup i persones responsables anirà en funció de la immunització de cada persona i els contactes estrets desenvolupats. Els detalls es troben al document de Gestió de casos COVID-19 en activitats educatives lúdico-esportives. Les activitats de lleure s’engloben en la Categoria 2. Activitats de Risc Mitjà. o Categoria 3. Contacte de Baix Risc; en funció de la intensitat, del grau de contacte i de l’exposició a aerosols.

Alguna cosa més?

Per a d’altres qüestions, podeu consultar la normativa vigent establerta més actualitzada, el protocol sectorial o preguntar al tècnic d’agrupaments, [email protected]


21/09/2021
,