Política de Privacitat


La present Política de Privacitat (“Política de Privacitat”) descriu com ESCOLTES CATALANS (en endavant, indistintament, “ESCOLTES CATALANS”) recull, processa i utilitza la informació personal, sempre emparant-nos en el nostre compromís amb la privacitat i la seguretat de la informació de les dades, sent recollides exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims i en estricte compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, en particular, el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 (en endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (en endavant LOPDGDD).

La Política de Privacitat serà actualitzada periòdicament amb l’objecte de clarificar o reflectir les noves pràctiques en la gestió de la privacitat de les nostres usuàries o les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres Autoritats de Control que puguin produir-se i que haguessin d’aplicar-se; i serà accessible en tot moment per la seva consulta des de el nostre lloc web.

Identificació del responsable del tractament:

Identificació del responsable del tractament:

L’entitat responsable del tractament de les seves dades és:

ESCOLTES CATALANS,

G08983199

C/de la Mare de Déu del Pilar, 16 (08003) Barcelona

932689110  – [email protected]

Amb quines finalitats tractem les seves dades:

Des de ESCOLTES CATALANS tractem les seves dades personals respectant els principis recollits en la normativa aplicable i en particular el RGPD i la LOPDGDD. Les dades personals no  s’utilitzaran per a finalitats diferents de les exposades a continuació:

Dades d’usuàries web:

Les dades de navegació de les usuàries de la web seran tractades únicament finalitats estadístiques i d’anàlisis, de conformitat amb el que disposa la nostre política de cookies així com per facilitar informació sobre la nostre activitat, en el seu cas i per atendre a les seves consultes i suggeriments.

Dades de sòcies, voluntàries i altres tercers amb qui mantenim relació:

Les dades les nostres sòcies, voluntàries i altres tercers amb qui mantenim relació, com poden ser els pares, mares i tutores legals dels infants, seran tractades amb la finalitat de poder prestar els serveis i exercir les activitats a les quals s’inscriuen, així com per a realitzar la gestió de facturació fiscal, comptable i administrativa sobre les relacions que legitimen el tractament de les dades.

També podrem tractar les dades de les nostres sòcies, voluntàries i altres tercers, en base al nostre interès legítim en fer  arribar novetats o informacions relacionades amb la nostra activitat, esdeveniments i promocions a través del nostre Butlletí / Newsletter. El qualsevol cas, podran oposar-se a la recepció de d’aquestes comunicacions en qualsevol moment així com cancel·lar la subscripció al Butlletí / Newsletter accedint al procediment de baixa a peu de cada Butlletí / Newsletter, o bé comunicant-ho per escrit a [email protected].

Dades de CV:

De la mateixa manera, podem tractar dades de currículum vitae en el cas que les persones  interessades ens el facin arribar a través de correu electrònic. En aquests casos, les dades seran tractades amb l’única finalitat de participar en els processos de selecció actius presents o futurs.

Dades recollides a través dels formularis d’adhesió, aportacions, contacte o dels de e-mails rebuts:

Les dades referents a l’aportació econòmica i domiciliació bancària de les aportacions es tractaran únicament amb aquesta finalitat.

També podrem tractar dades personals si les persones interessades ens remeten consultes, queixes o suggeriments a través dels formularis de contacte habilitats a tals efectes en el nostre lloc web, amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud de les mateixes. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificades com a tals. En cas d’absència o incorrecció de les mateixes, ESCOLTES CATALANS no podrà identificar-lo correctament i, en conseqüència, es procedirà a la supressió del registre de la consulta. 

Dades recollides a través dels formularis d’adhesió, aportacions, contacte o dels de e-mails rebuts:

Podrem tractar les dades de les usuàriess de Xarxes Socials que interactuen amb la pàgina de perfil de ESCOLTES CATALANS en les diferents xarxes socials.

Facebook

Al prémer el botó “M’agrada” d’aquesta xarxa social, la persona usuària accepta que ESCOLTES CATALANS, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Facebook, pugui accedir a les dades personals de les seves seguidores, publicar noticies e informacions que apareixeran en el mur d’aquestes, així com enviar missatges. ESCOLTES CATALANS, en cap cas utilitzarà les dades per altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment la persona usuària pot deixar de ser seguir-nos marcant a la casella “Ja no m’agrada”.

Twitter

Al prémer el botó “Seguir” d’aquesta xarxa social, la persona usuària accepta que ESCOLTES CATALANS, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Twitter, pugui accedir a les dades personals, publicar noticies e informacions que apareixeran en el Timeline d’aquestes, retwittejar tweets de les seves seguidores, així com enviar missatges. ESCOLTES CATALANS, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment la persona usuària pot deixar de seguir-nos marcant a la casella “Deixar de seguir”.

Instagram

Al seguir el nostre perfil, la persona usuària accepta que ESCOLTES CATALANS, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat d’Instagram, pugui accedir a les dades personals, publicar noticies que apareixeran a la pàgina principal d’aquestes. ESCOLTES CATALANS, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment la persona usuària pot deixar de seguidor-nos marcant la casella “Deixar de seguir”.

Youtube

Al subscriure’s al nostre canal, la persona usuària accepta que ESCOLTES CATALANS, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Youtube, pugui accedir a les dades personals i publicar vídeos que apareixeran a la pàgina principal d’aquestes. ESCOLTES CATALANS en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment la persona usuària pot deixar de seguir-nos al marcant a la casella “Unsubscribe”. 

La informació facilitada per ESCOLTES CATALANS, als seus perfils de xarxes socials té una finalitat merament informativa. ESCOLTES CATALANS, no és responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

En relació a la modificació de les teves dades en una xarxa social, t’informem que a l’utilitzar una plataforma aliena a ESCOLTES CATALANS, pots realitzar-la a través de la configuració del teu perfil de cada un dels teu perfiles a les diferents xarxes socials. ESCOLTES CATALANS, únicament pot consultar o donar de baixa les teves dades en qualitat de seguidor.

Suscriptors al Butlletí o Newsletter:

Tractarem dades de les subscriptores al nostre Butlletí / Newsletter amb l’única finalitat de remetre informació sobre l’activitat de ESCOLTES CATALANS, així com per informar-los de novetats, promocions, esdeveniments organitzats relacionats amb l’activitat escolta en base al consentiment previ dels mateixos.

Els subscriptors podran cancel·lar la subscripció al Butlletí / Newsletter en qualsevol moment, accedint al procediment de baixa a peu de cada Butlletí / Newsletter, o bé comunicant-ho per escrit a [email protected].

A qui comuniquen les seves dades:

ESCOLTES CATALANS garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal, no comunicant-les a tercers sense la prèvia autorització de les persones titulars de les mateixes. No obstant, en virtut de les diferents necessitats de ESCOLTES CATALANS, podrem comunicar les dades als següents destinataris:

Proveïdors de serveis

ESCOLTES CATALANS podrà subcontractar diferents serveis amb proveïdors externs que tindran accés a dades de caràcter personal, a títol merament enunciatiu i sense caràcter limitatiu:, consultors, proveïdors de serveis informàtics, de software, cloud o en el núvol i els seus servidors informàtics, i altres proveïdors i professionals, els qui tractaran les dades personals com a encarregats del tractament en nom i per compte de ESCOLTES CATALANS. En tal cas, els proveïdors tindran subscrits acords de tractament de dades de caràcter personal limitant el seu tractament a les finalitats del Servei prestat i sempre sota les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent.

Administració pública i autoritats:

Podrem revelar les dades personals i qualsevol altre informació que estigui en el nostre poder o que sigui accessible a través dels nostres sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas a l’Administració pública amb competència en la matèria, així com a les autoritats públiques competents. Tot això per habilitació legal i amb l’única finalitat de complir amb les nostre obligacions i prevenir abusos dels serveis o activitats fraudulentes en els serveis prestats a través del nostre Lloc Web.

Fundació Escolta Josep Carol:

Sempre prèvia autorització de la persona interessada, les seves dades podran ser comunicades a Fundació Escolta Josep Carol per a la gestió de diferents serveis i activitats que ho requereixin.

Conservació de les dades:

Les dades personals es conservaran per el temps necessari per atendre a la finalitat per la qual haguessin estat recollits i a les obligacions legals derivades de la mateixa i, en qualsevol cas, acabada la relació de negoci, per un màxim de 5 anys. Les dades econòmiques es conservaran a l’empara del que disposa la Llei 58/2003 General Tributària.

Les dades referents a les consultes formulades per les usuàries a través dels formularis web, les rebudes per e-mail així com les dades de currículum vitae es conservaran per un temps màxim d’un any des de la data en què van ser recollides.

Les dades recollides a través de cookies i dades de navegació d’usuàries web, tindran un període de conservació màxim d’un any des de la seva recollida.

Les dades de subscriptores al Butlletí / Newsletter seran conservades fins que la persona subscriptora sol·liciti la cancel·lació de la subscripció, la compte de e-mail de la subscripció deixi de funcionar, o el client s’oposi a la recepció del Butlletí/ Newsletter.

Les dades d’usuàries que accedeixin a una xarxa social de ESCOLTES CATALANS no seran incorporades a les bases de dades de l’entitat, i per tant, seran conservades en les condicions i pels períodes de temps establerts per la xarxa social corresponent.

Transferència Internacional de Dades:

Així mateix, l’informem que les dades personals podran ser allotjades a servidors ubicats a tercers països fora de l’Espai Econòmic Europeu, ja que treballem amb eines al núvol o SaaS com Google Suite, Dropbox, Mailchimp o Whatsapp.

Referent això, ESCOLTES CATALANS vetlla perquè els països destí de les seves dades personals sempre tinguin un nivell de seguretat equiparable i adequat de protecció. En qualsevol cas, la transferència internacional es realitzarà en compliment d’allò estipulat als Arts. 44 i següents del RGPD. 

En el cas de transferències internacionals a EEUU, els proveïdors de serveis compliran amb les garanties en matèria de protecció de dades personals exigides per les Clàusules Contractuals Tipus aprovades per la Comissió Europea.

Exercici de drets i contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades:

Si desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament, i en el seu cas, revocar el seu consentiment en aquells casos en els que aquesta sigui la base jurídica de legitimació, pot dirigir-se per a: [email protected].

Tutela de drets davant l’Autoritat de Control:

En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, l’usuari pot dirigir-se a l’Autoritat de Control nacional corresponent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, per iniciar els tràmits oportuns de reclamació i/o defensa dels seus drets.

Responsabilitats de l’usuària:

L’usuari garanteix ser major d’edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar aquest lloc web  i el seu contingut, garantint que les dades que facilita en cada un dels formularis en les que ESCOLTES CATALANS sol·licita les seves dades personals són veraces, reconeixent-se responsabilitat d’informar a ESCOLTES CATALANS de qualsevol canvi i/o modificació de les mateixes per al seu correcte tractament.

Mesures de Seguretat:

ESCOLTES CATALANS ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades per la persona usuària, salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat de les mateixes, complint amb els requisits legals previstos per la normativa d’aplicació i fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar la alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia en cada moment, així com l’abast de control de ESCOLTES CATALANS.

Normativa relacionada.

Si desitja obtenir més informació sobre la normativa que t’assisteix, protegeix i fixa els teus drets, posem a la teva disposició les lleis que han inspirat la present política i són rellevants per a tu: